Ο ρόλος του Life Coaching και της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση

Ο χώρος της εκπαίδευσης, αναμφίβολα, αποτελεί το πλέον πρόσφορο πλαίσιο για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα συμβάλουν στην προαγωγή της ακαδημαϊκής και προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. Το σχολείο …

Life Coaching – Ο ρόλος της ρύθμισης του συναισθήματος

Ο ρόλος των Θετικών συναισθημάτων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση της παιδικής και νεανικής ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, είναι πιθανόν ότι τα άτομα εκείνα που εμφανίζουν μορφές ανθεκτικης συμπεριφοράς βιώνουν …

Stratos Iordanidis – Executive & Business Coaching – Βοηθητικος παράγοντας στη λήψη αποφάσεων

Πολύ σημαντική συνισταμένη για την ανάπτυξη της ενδυνάμωσης είναι η εμπλοκή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια οργανωτική κουλτούρα που υποστηρίζει την εμπλοκή των μελών της στη λήψη αποφάσεων …