Ο ρόλος του Life Coaching για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της συστηματικής έρευνας πάνω στην ανθεκτικότητα είναι η χρήση των ευρημάτων για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της …

Stratos Iordanidis – Life Coaching – Ανάπτυξη ιδεών των ατόμων για τον τρόπο δρασης

Η αίσθηση του χιούμορ διαμεσολαβεί τη σχέση ανάμεσα στις δυσχέρειες και την καλή προσαρμογή. Το χιούμορ είναι μια στρατηγική αντιμετώπισης, που λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός απέναντι σε προβλήματα. Αρκετοί ερευνητές …

Life Coaching – Λειτουργία των στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσχερειών

Σε ό,τι αφορά τους γνωστικούς παράγοντες διαμεσολάβησης των στρατηγικών αντιμετώπισης κάτω από δυσχερείς συνθήκες, σημαντική φενεται να είναι η επίδραση της ελπίδας, δηλαδή της θετικής προσδοκίας ότι οι στόχοι που …