ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Life Coaching – Ο ρόλος της ρύθμισης του συναισθήματος

Ο ρόλος των Θετικών συναισθημάτων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση της παιδικής και νεανικής ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, είναι πιθανόν ότι τα άτομα εκείνα που εμφανίζουν μορφές ανθεκτικης συμπεριφοράς βιώνουν …

Stratos Iordanidis – Executive & Business Coaching – Βοηθητικος παράγοντας στη λήψη αποφάσεων

Πολύ σημαντική συνισταμένη για την ανάπτυξη της ενδυνάμωσης είναι η εμπλοκή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια οργανωτική κουλτούρα που υποστηρίζει την εμπλοκή των μελών της στη λήψη αποφάσεων …

Ο ρόλος του Life Coaching για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της συστηματικής έρευνας πάνω στην ανθεκτικότητα είναι η χρήση των ευρημάτων για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της …

Stratos Iordanidis – Life Coaching – Ανάπτυξη ιδεών των ατόμων για τον τρόπο δρασης

Η αίσθηση του χιούμορ διαμεσολαβεί τη σχέση ανάμεσα στις δυσχέρειες και την καλή προσαρμογή. Το χιούμορ είναι μια στρατηγική αντιμετώπισης, που λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός απέναντι σε προβλήματα. Αρκετοί ερευνητές …

Life Coaching – Λειτουργία των στρατηγικών αντιμετώπισης των δυσχερειών

Σε ό,τι αφορά τους γνωστικούς παράγοντες διαμεσολάβησης των στρατηγικών αντιμετώπισης κάτω από δυσχερείς συνθήκες, σημαντική φενεται να είναι η επίδραση της ελπίδας, δηλαδή της θετικής προσδοκίας ότι οι στόχοι που …

Stratos Iordanidis – Formal Coaching – Αθήνα – Θεσσαλονικη – Κλίμα Αισιοδοξίας

Αισιόδοξο ορίζεται το άτομο εκείνο το οποίο αντιμετωπίζει την κάθε ήττα ως μία περιστασιακή κατάσταση, περιορισμένη στο συγκεκριμένο επεισόδιο ματαίωσης που βίωσε, και όχι ως γενικευμένη ατυχία η λάθος. Η …